OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Zebranie sprawozdawcze za rok 2011 w OSP Trzęśniew

 
 Otwarcia zebrania dokonał Prezes Mirosław Rosa, powitał zaproszonych gości oraz druhów przybyłych na zebranie.

     Przewodniczącym został wybrany prezes jednostki Rosa Mirosław, natomiast protokolantem został druh Zygmunt Matuszak.

      Sprawozdanie z działalności jednostki za ubiegły rok przedstawił prezes OSP a sprawozdanie finansowe naczelnik Pachliński Józef.

    W swym sprawozdaniu prezes przedstawił bardzo szczegółowo wszystkie zagadnienia dotyczące działalności OSP. Jednostka w roku ubiegłym wyjeżdżała 31 razy do działań ratowniczo-gaśniczych, biorąc udział w gaszeniu pożarów, oraz usuwając skutki np. wypadków drogowych na autostradzie A-2 przebiegającej przez  gminę Kościelec. Jednostka posiada samochód ratowniczy Mercedes GLM między innymi pompę szlamową, sprzęt ochrony dróg oddechowych, piły do drewna, oraz inny drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

     W roku sprawozdawczym druhowie zakupili dla jednostki sztandar OSP,  którego uroczyste przekazanie odbędzie się 26 maja. Tego dnia wszyscy biorący udział w uroczystości spotkają się na uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Kościelcu. Dalsze uroczystości odbędą się w Trzęśniewie, obok strażnicy. Druhowie już bardzo poważnie przygotowują się do tej uroczystości.   

     Podczas zebrania w szeregi OSP zostało przyjętych dwóch nowych członków na tzw. okres próbny na rok czasu. W szeregach jednostki jest wielu młodych ludzi, którzy aktywnie włączają się w prace dla dobra OSP.

     W roku sprawozdawczym jednostka pozyskała w Komendy Powiatowej PSP w Kole 7 hełmów pożarniczych, oraz 7 ubrań specjalnych. Jednostka  posiada w swych szeregach ratowników medycznych, którzy w roku ubiegłym wykazali się sporymi umiejętnościami podczas udzielania pomocy poszkodowanym podczas wypadków i zdarzeń losowych mieszkańców Trzęśniewa. Największą bolączką jest brak torby medycznej PSP R-1, którą ma być przekazana dla OSP podczas majowych uroczystości. Druhowie w planach na bieżący rok wymieniają również dokończenie ocieplenia remizy, w czym pomóc ma Urząd Gminy w Kościelcu. Również dzięki dobrej współpracy z samorządem gminy która przekazała materiały budowlane przed remizą utwardzono plac i położono kostkę chodnikową. Prace te wykonali druhowie.

     Jednostka za okres sprawozdawczy otrzymała jednogłośne absolutorium za okres sprawozdawczy, duża w tym zasługa Prezesa Mirosława Rosy, który potrafi sobie zjednać wielu ludzi swą życzliwością, pogodą ducha i operatywnością. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach:

  • Sekretarz gminy pana Krzysztof Nawrocki
  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Czesław Świderski
  • Komendant Gminny ZOSP RP druh Marek Straszewski
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej pan Mirosław Zagozda
  • Przewodnicząca KGW pani Jankiewicz Bożena 
     Wszyscy zaproszeni goście gratulowali jednostce osiągnięć, podkreślali bardzo prężny rozwój tej jednostki, przywołując fakt z przed kilku lat gdzie jednostka była praktycznie w likwidacji. Od tego czasu w jednostce wiele się zmieniło, wyremontowano remizę, do jednostki przychodzą młodzi ludzie, zakupiono samochód gaśniczy, oraz  wiele sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jednostka współpracuje ze szkołą podstawową i jej uczniami, druhowie szkolą się na kursach przygotowujących ich do działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka w tym okresie jest  bardzo prężną i można ją zaliczyć do jednej z lepszych w gminie Kościelec.  


 
 
      
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów