OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
X Zjazd Gminny ZOSP RP w Krzymowie
 
 
 
      Tego dnia liczne grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze, oraz licznie przybyli zaproszeni  goście spotkali się na X Zjeździe Gminnym ZOSP RP w Krzymowie.

     Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Jan Czaja. Po powitaniu głos oddał druhowi Jerzemu Grochocińskiemu, który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. Następnie wybrano z licznego grona delegatów komisje zjazdowe tak potrzebne do prawidłowego przebiegu zjazdu.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił jego prezes druh Jan Czaja, po którym sprawozdanie z działalności operacyjnej przedstawił Komendant Gminny Tomicki Julian. W sprawozdaniu tym komendant omówił przede wszystkim sprawy wyposażenia jednostki OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprawy wyszkolenia, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz wiele innych spraw związanych z sprawami operacyjnymi OSP. Szczegółowo zostały omówione sprawy związane z problemami z jakimi muszą borykać się OSP w swej działalności, takimi jak: sprawa finansowania badań  lekarskich, wypłacania ekwiwalentów, oraz coraz większymi problemami z udziałem w działaniach ratowniczych w godzinach pracy ratowników itp.

     Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej druha Zdzisława Ruska, który pod koniec swego sprawozdania  wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, które w późniejszym czasie zostało udzielone jednogłośnie. W kolejnych punktach zjazdu sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji Zjazdowych: Druh Władysław Kurtyka przedstawił  Zjazdowi sprawozdanie Komisji Wyborczej, druha Małgorzata Sucharska z Komisji Mandatowej natomiast druh Tadeusz Jaroszewski z Komisji Uchwał i Wniosków.

     W przerwie doszło do ukonstytuowania nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej złożonych z przedstawicieli i delegatów z jednostek OSP Brzeźno, Kałek, Głodno, Krzymów i Paprotnia. W skład Zarządu został powołany zgodnie ze regulaminem Zjazdu Wójt Gminy Krzymów Tadeusz Jankowski.

 
W skład  prezydium Zarządu weszli następujący druhowie:
 • Prezes – Jan Czaja – OSP Krzymów
 • Wiceprezes – Nowak Wojciech – OSP Paprotnia
 • Wiceprezes – Lewandowski Jerzy – OSP Kałek
 • Komendant Gminny – Tomicki Julian OSP Krzymów
 • Sekretarz – Frątczak Andrzej z OSP Brzeźno
 • Skarbnik – Pilarski Piotr z OSP Głodno
 • Członek prezydium – Grochociński Dariusz z OSP Krzymów
 • Członek prezydium – Jankowski Tadeusz – Wójt Gminy Krzymów
 
W skład komisji rewizyjnej weszli:
 • Przewodniczący – Tomicki Andrzej z OSP Krzymów
 • Wiceprzewodniczący– Pilarski Marek z OSP Kałek
 • Sekretarz – Kotwas Karol z OSP Brzeźno
 
     Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie został druh Jan Czaja, natomiast delegatem na Zjazd  Powiatowy został Tomicki Julian.

     Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy dziękowali za współpracę. Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzono wielu sukcesów, oraz wspaniałej współpracy.

     Podczas ubiegłej kadencji Zarządu w jednostkach OSP pozyskano siedem samochodów pożarniczych w tym dwa  fabrycznie nowe. Dokupiono lub pozyskano wiele sprzętu ratowniczo-gaśniczego: trzy pompy szlamowe, jedną pływającą, dwa zestawy ratownictwa drogowego, 10 sztuk sprzętu ODO, 3 agregaty prądotwórcze, 1 wentylator oddymiający, 3 torby medyczne PSP R1 i wiele innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. W ubiegłej kadencji wyszkolono między innymi 11 ratowników pomocy przedlekarskiej, 40 ratowników nawodnych i powodziowych, 40 specjalistów technicznych, 40 szeregowców na 104 godzinnym kursie dla członków OSP z gminy Krzymów.

     Jedną z trudniejszych akcji przy jakiej przyszło pracować druhom to pożar gospodarstwa rolnego w Ladorudzu 23.08.2006 roku, gdzie doszczętnie spłonęło całe gospodarstwo poza domem mieszkalnym. Akcja gaśnicza trwała 3 dni. Poza tym w 2010 roku doszło do podtopień w wielu miejscowościach gminy Krzymów wywołanych przez letnie ulewne deszcze. Sytuacje pogarszał fakt że przez gminę przepływa rzeka Warta, która niebezpiecznie podniosła swój poziom, strażacy patrolowali wały rzeki i uszczelniali je aby, nie doszło do przerwania i powodzi. Latem 2008 roku strażacy tej gminy zmagali się z pożarami lasów, które bardzo często wybuchały w południowej części gminy.

     Druhowie podczas całej kadencji kilkanaście razy brali udział w różnych imprezach strażackich, państwowych i kościelnych. Aktywnie biorą udział w Święcie Niepodległości, Dniach Strażaka, Dożynkach gminnych i powiatowych, oraz wielu innych. Dla najmłodszych pomagają w organizacji  festynów, zabaw, pokazów itp.
 

W X Zjeździe gminnym uczestniczyli miedzy innymi:

 • Prezes Zarządu Oddziału powiatowego druh Władysław Koliński
 • Komendant  Miejski PSP w Koninie bryg. Błażej Rakowski
 • Opiekun gminy Krzymów z PSP starszy kapitan Tomasz Kruszyński
 • Wójt Gminy Krzymów Tadeusz Jankowski
 • Przewodniczy Rady Gminy Pani Danuta Mazur
 • Skarbnik Gminy pani Izabela Badowska
 • Sekretarz Powiatu Konińskiego pan Krzysztof Musiał
 • Radni powiatowi- Tadeusz Jaroszewski oraz Górczak Marek
 • Dyrektorzy szkół z terenu gminy i wielu gości z  gminy i gmin sąsiadujących oraz organizacji współpracujących.

     Jednym z ostatnich punktów zjazdu była prezentacja multimedialna „ Zarząd  Gminny ZOSP RP w Krzymowie 2006-2011” 

     Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany prezes podziękował za zaufanie  jakim został obdarzony, zwrócił uwagę że sukcesy możliwe są do osiągnięcia przy pomocy wszystkich strażaków i o pomoc taką zaapelował, po czym  X Zjazd Gminny ZOSP RP został zamknięty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów