OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-04-21 09:58:55

 

STATUT

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Krzymowie
 
 
 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Krzymowie Gmina Krzymów, zwana dalej "0SP” - działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia l989r - prawo o stowarzyszeniach /z późniejszymi zmianami / oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 199lr. o ochronie przeciwpożarowej /z późniejszymi zmianami / - oraz niniejszego statutu.
 2. OSP posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. Siedzibą OSP jest Krzymów
 2. OSP działa na terenie gminy Krzymów

§ 3.

 1. O S P przystępuje do stowarzyszenia Związek Ochotniczych Straży Pożarnych zwanego dalej  "związkiem" akceptując jego statut.
 2. Postanowienia statutu Związku, oraz uchwały jego władz, są dla OSP wiążące.
 3.  0 S P i Związek są jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej.
§ 4.
 
     OSP może  mieć sztandar, oraz używać pieczęci, godła strażackiego, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych przez Związek.

§ 5.

 1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej członków, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków OSP.
 
 
 
ROZDZIAŁ  II
 
Zadania /cele/ i sposoby ich realizacji.


 
 
 § 6.
 
Zadaniem OSP jest:
 1. Prowadzenie działań ratowniczych określonych w  §1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych.
 2. Prowadzenie działalności propagandowo - uświadamiającej z zakresu ochrony Przeciwpożarowej.
 3. Współudział w działaniach zapobiegawczych organizowanych przez samorządy terytorialne
 4. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
 5. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.
 6. Rozwijanie wśród członków OSP  zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i innej podnoszącej poziom wykształcenia mieszkańców i przyczyniającej się do podnoszenia ich aktywności zawodowej.
 7. Działanie na rzecz  rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a w szczególności:
 • Ochrony i poprawy stanu dziedzictwa publicznego i kulturowego.
 • Poprawy jakości standardów życia.
 • Upowszechnienia kultury fizycznej, sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
 • Ożywianie, aktywizowanie, wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności.

      8. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz  niniejszego statutu.

§7.

Zadania i cele wymienione w §6 OSP realizuje przez:

 1. Organizowanie spośród członków OSP posiadających odpowiednie warunki zdrowotne i przeszkolenie, pododdziałów ratowniczych niezbędnych do obsługi posiadanego sprzętu ratowniczego.
 2. Prowadzenie szkolenia pożarniczego przez OSP własnych członków i  miejscowej ludności oraz udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
 3. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 4. Organizowanie zespołów kulturalno-wychowawczych /orkiestry, teatru amatorskiego, chóru, sekcji sportowej/.
 5. Tworzenie partnerstw  publiczno – społecznych dla realizacji wspólnych zadań.
 6. Podejmowanie starań o pozyskiwanie finansowych środków publicznych, w tym z funduszy unijnych, na przedsięwzięcia realizujące cele i zadania statutowe.
 
 
ROZDZIAŁ   III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§8.

 1. Członkami  OSP mogą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające  pełną zdolność do czynności  prawnych, gotowi czynnie i w sposób zorganizowany uczestniczyć w ochronie życia, zdrowia i mienia  przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.
 2. Małoletni w wieku 16-18 lat korzystają z czynnego i biernego prawa  wyborczego – na warunkach ustalonych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy-prawo o stowarzyszeniach.

§9.

     Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu  OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji i złożeniu przyrzeczenia.

§10.

     Członkowie OSP dzielą się na:

 • czynnych
 • wspierających
 • honorowych

§11.

     Członkiem czynnym może  być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złoży   przyrzeczenie następującej treści:

      W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej, być zdyscyplinowanym członkiem OSP, dbałym o jej godność, ofiarnym  i mężnym  w ratowaniu  życia ludzkiego i mienia.

Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej”

§12.

     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP wspomagająca finansowo bądź w innej formie  jej działalność .

     Członek wspierający na prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności; ma prawo korzystania z  urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 13.

     Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 14.

     Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do władz OSP
 • uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu
 • wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz OSP
 • korzystania z urządzeń i sprzętu bodącego własnością OSP
 • używać munduru i odznak

§ 15.

     Do obowiązku członka czynnego należy:

 • aktywnie uczestniczyć w działalności OSP
 • przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz OSP
 • brać udział w szkoleniu fachowym
 • dbać o mienie  OSP
 • regularnie opłacać składki członkowskie
 • w przypadku powołania pododdziału o którym mowa w § 7.1 uczestniczyć w okresowych bezpłatnych badaniach lekarskich na  zasadach uregulowanych odrębnymi przepisani.

§ 16.

     Członkowstwo ustaje na skutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia z OSP
 • Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu
 • Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania  z opłatą składek członkowskich   za okres powyżej 1 roku.
 • Likwidacja OSP
 • Śmierci 
 • Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym  

§ 17.

 1. Wykluczenie z członkowstwa następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 13 i 14 Statutu.
 2. Podjęta decyzja o wykluczeniu z członkowstwa przez walne zebranie  jest ostateczna.

§ 18.

     Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące własnością OSP.

§ 19.

 1. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz  w miejscowościach będących siedzibą OSP.Utworzenie drużyny następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły względnie z samorządem mieszkańców.
 2. Młodzieżowa drużyna pożarnicza wchodzi w skład OSP i realizują posta­nowienia niniejszego statutu.

§ 20.

     Zasady organizacyjne młodzieżowych drużyn pożarniczych określone są na podstawie odrębnego regulaminu działania.

 
 
ROZDZIAŁ   IV

Władze Stowarzyszenia OSP

§ 21.

Władzami OSP są:

 1. Walne zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja rewizyjna

§ 22.

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą 0SP.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu 3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 5-ciu lat oraz w przypadku przynależności do Związku O S P - delegatów na Zjazd gminny.
 4. Nadzwyczajne walne  zebranie  może  być zwołane na podstawie uchwały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej  lub na żądanie co najmniej  1/2  ilości członków OSP.

§ 23.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdania  zarządu  i komisji rewizyjnej z ich działalności;
 2. Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP
 3. Ustalenie i zmiany wysokości składki członkowskiej
 4. Podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji  zarządu  oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
 6. Podejmowanie uchwał o przyjęciu  i zmianach statutu  oraz rozwiązywaniu  OSP
 7. Podjęcie uchwały o przystąpieniu /lub wystąpieniu/ do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i  zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także  o nabyciu  środków nietrwałych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia  zapisu  i darowizn.

§ 24.

     Przebieg walnego  zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów

§ 25.

     Zwyczajne walne  zebranie  sprawozdawczo - wyborcze  zwoływane  jest  raz na 5 lat, a sprawozdawcze  raz na rok

§ 26.

     Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia  członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 27.

     Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych.

     chwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za  wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości tj.2/3 głosów.

     W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 28.

     Zarząd w składzie 5-9 osób jest wybierany przez walne  zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP.

     Zmiany w składzie  zarządu następują na walnym zebraniu.

§ 29.

     Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania  jawnego, chyba że za tajnością wypowie się większość uprawnionych  do głosowania.

§ 30.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP

 1. Z własnej  inicjatywy
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej  OSP
 3. Na żądanie  1/2  liczby członków OSP
 4. Na żądanie  Związku OSP w przypadku przystąpienia do niego.

§ 31.

     Nadzwyczajne walne  zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 32.

     Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i  zbycia nieruchomości oraz przyjęcia zmiany  statutu, rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 33.

     W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest  zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne  zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie  podejmuje uchwały bez względu  na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia  i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

 
 
ZARZĄD

§ 34.

     Zarząd wybiera ze swego grona prezesa,2-3 wiceprezesów, sekretarzy skarbnika a także może wybrać gospodarza i kronikarza.

     W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępcy, którzy wykonują  zadania w zakresie działalności - operacyjno – technicznej OSP.

§ 35.

     Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu.

     Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zabraniu.

§ 36.

Do zadań zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP
 2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania
 3. Zwoływanie walnego zebrania
 4. Informowanie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie, siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru.
 5. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu
 6. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
 7. Niezwłoczne zawiadomienie sadu rejestrowego o zmianie statutu. 
 8. Udzielenie wyjaśnień  organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
 9. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków OSP
 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
 11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych.
 12. Dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań. Rozstrzyganie sporów miedzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 37.

     Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 38.

     Posiedzenia zarządu odbywają się wg potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.

§ 39.

     Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.

     Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 40.

     Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują  w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 41.

     Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jedno - osobowo w formie rozkazów i poleceń.

     Do naczelnika  straży należy:

 1. Wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych
 2. Organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP
 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą
 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo- gaśniczych
 6. Przygotowanie OSP do udziału w obronie cywilnej
 7. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji 
 8. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki 

   

§ 42.

     Za wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 • pochwałe ustną
 • pochwałę w rozkazie naczelnika straży
 • wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządzenie wniosku o nadanie odznaczania lub odznaki

§ 43.

     Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 • upomnienie ustne
 • nagana w rozkazie naczelnika straży
 • wystąpienie do zarządu o wykluczanie członka z OSP.
 
 
KOMISJA REWIZYJNA

§ 44.

     Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacaniem składek członkowskich,
 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP, 
 3. Wnioskowanie o udzielenie  absolutorium. ustępującemu  zarządowi.

§ 45.

     Komisja rewizyjna wybiera  ze swojego grona przewodniczącego.

§ 46.

     Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu  z głosem doradczym.

 
 
MAJĄTEK I FUNDUSZE O S P

§ 47.

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. Składak członkowskich 
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów
 3. Dochodów z majątku oraz imprez
 4. Fundacji na rzecz pomocy OSP i ofiarności publicznej
 5. Wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów

§ 48.

     OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych  zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 49.

 1. Sprzęt pożarniczy będący w posiadaniu OSP może być wykorzystywany tylko do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 2. OSP nie może oddawać pod zastaw ani zbywać sprzętu przeznaczonego do działań ratowniczych stanowiącego jej własność
 1. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ gminy w porozumieniu z  Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić  zgodę na zbycie zbędnego sprzętu o którym mowa w pkt 2.
 
 
ZMIANY STATUTU I ROZWIAZANIE OSP

§ 50.

     Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 51.

     Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2  ogólnej liczby członków.

§ 52.

     Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania. 

§ 53.

     W razie rozwiązywania OSP walne zebranie  wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.

     W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§  54.

     Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący  własność OSP przechodzi na własność Związku OSP  w przypadku przynależności do niego. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością OSP przechodzą do dyspozycji samorządu  terytorialnego, który w porozumieniu z Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej przeznacza go na cele ochrony przeciwpożarowej.


Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów