OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
 
 

 
Środa, 11 kwiecień 2018
 
Ćwiczenia z Przedszkolną Drużyną Pożarniczą
 
    Po raz kolejny spotkaliśmy się z najmłodszymi naszymi druhami z PDP. Tym razem ćwiczenia z musztry, wierszyki, łączenie węży, poznawanie armatury pożarniczej ale również rozwijanie i zwijanie węży pożarniczych, podawanie wody oraz jazda pojazdem gaśniczym po placu i nauka maszerowania. I oczywiście pierwsza pomoc.
 

10-11 kwiecień 2018
 
"Ratujemy w uczyć ratować" w NSP w Borowie
 
    Nasza jednostka uczestniczyła w pierwszych zajęciach dla uczniów szkół podstawowych klas I-III w nauce pierwszej pomocy w NSP w Borowie. Włączyliśmy się do akcji WOŚP i Zarządu Głównego ZOSP RP i będziemy przeprowadzać szkolenia dla uczniów szkół z naszego terenu. W szkoleniach wykorzystywany jest fantom o imieniu Ania otrzymany od WOŚP. Na pierwszych ćwiczeniach mówiliśmy o bezpieczeństwie ratowników, sprawdzaniu przytomności oraz resuscytacji krążeniowo oddechowej. Tego dnia uczyliśmy dzieciaków z klasy trzeciej i czwartej.
     Następnego dnia spotkaliśmy się z uczniami klasy I i II. Tradycyjnie omawialiśmy sprawy bezpieczeństwa, sprawdzanie  oddechu, pozycja bezpieczna i resuscytacja krążeniowo oddechowa.
 
 
 

Wielkanoc 2018
 
Wielkanoc
 
    Tradycyjnie jak co roku braliśmy udział w stójce wielkanocnej w naszym parafialnym kościele. Tym razem wartę przy grobie Pana Jezusa pełniliśmy w godzinach porannych. W niedzielny poranek braliśmy udział w uroczystej rezurekcji z procesją wokół naszego kościoła, wysłuchaliśmy mszy świętej a po jej zakończeniu spotkaliśmy się w naszej remizie na śniadaniu wielkanocnym. Tradycyjnie życzenia złożył proboszcz ks. Wojciech Każmierczak, który po raz pierwszy uczestniczył na naszym śniadaniu. Następnie każdy podzielił się jajkiem i białą kiełbaską.
 
 
 
 

19-23 marzec 2018
 
Szkolenie KPP
 
    W Turawie w ośrodku szkolenia Związku OSP RP w szkoleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy uczestniczył druh Daniel Gwoździkiewicz. Na zakończenie szkolenia przystąpił do egzaminu, który zdał pozytywnie i uzyskał tytuł ratownika  KPP. Druh Daniel jest od roku członkiem JOT w naszej jednostce oraz dziewiątym ratownikiem  medycznym KPP.
 
 
 
 

2018
 
Zebranie sprawozdawcze na terenie gminy
 
    Nasi druhowie brali udział w kampanii sprawozdawczej wszystkich jednostek OSP na terenie gminy.
 
 

Sobota, 17 marzec 2018
 
Porządkowanie cmentarza  w Piersku
 
 
    Tego dnia grupa naszych druhów wzięła po raz kolejny na zaproszenie Stowarzyszenia Frydhof udział  w porządkowaniu cmentarza tym razem w miejscowości Piersk. Na cmentarzu pochowani są byli mieszkańcy pochodzenia niemieckiego. Nasza praca polegała na wycinaniu oraz wynoszeniu drzew i krzewów. Na zakończenie prac najdrobniejsze gałęzie wypalono a nasi druhowie zabezpieczyli pogorzelisko. W to miejsce jeszcze raz wrócimy w kwietniu.
 
 
 

Sobota, 03 marzec 2018
 
Zebranie sprawozdawcze w OSP Trzęśniew
 
 
     Nasza delegacja jak co roku uczestniczyła z zebraniu sprawozdawczym zaprzyjaźnionej z naszą  jednostki. W trakcie obrad zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. OSP Trzęśniew 67 razy brał udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Kilka razy również  brał udział w zabezpieczaniu wielu imprez na terenie powiatu kolskiego. Wszyscy zaproszeni goście podkreślali ogromne zaangażowanie tej jednostki i ich druhów i druhen w wielu pracach na rzecz bezpieczeństwa gminy i powiatu. Prezesem tej jednostki jest druh Mirosław Rossa.
 
 

Sobota, 17 luty 2018
 
Zebranie sprawozdawcze w OSP Krzymów 
 
     

     Otwarcia i powitania gości dokonał Prezes Julian Tomicki. Na przewodniczącego wybrano druha Tadeusza Jaroszewskiego, na protokolanta druhnę Magdalenę Malesza, wybrano również Komisję Uchwał i wniosków oraz Komisję Mandatową.

    Sprawozdania odczytali prezes z działalności jednostki w roku sprawozdawczym, naczelnik S. Gwoździkiewicz zreferował sprawy operacyjne, natomiast finanse omówił Skarbnik Robert Tomicki. Również plan pracy omówił prezes jednostki a skarbnik przedstawił plan finansowy na 2018 rok. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący  druh Mariusz Andrzejewski, który na zakończenie  zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi  za rok sprawozdawczy.  

    Rok 2017 był dla krzymowskich strażaków bardzo pracowity: dokonano remontu sali szkoleniowej w remizie podczas którego usunięto stare boazerie, założono płytki, wymieniono instalacje elektryczną, wymieniono  drzwi, zamontowano nowe oświetlenie, zamontowano wentylację mechaniczną oraz grawitacyjną itp. Na sali głównej dokonano remontu parkietu poprzez wycyklinowanie oraz malowanie odpowiednimi lakierami.

    Rok sprawozdawczy był rokiem jubileuszowym albowiem 17.08.2017 roku jednostka obchodziła jubileusz stulecia założenia jednostki. Do jubileuszu druhowie przygotowywali się bardzo długo bo kilka lat, podczas których na początku zadbano o wygląd remizy: dokonano termomodernizację, zamontowano nową chłodnię, wygospodarowano miejsce na nowe sanitariaty, wyremontowano kuchnie i zaplecze oraz dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów. W trakcie jubileuszu wręczono pamiątkowe hełmy paradne dla byłych prezesów i naczelników, wręczono szklane statuetki dla członków honorowych naszej jednostki. Przekazano nam lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, maluchy z grupy przedszkolnej przygotowały część artystyczną za co w zamian otrzymali swój lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednym słowem dla każdego znalazło się coś miłego. Dla mieszkańców Krzymowa i okolic przygotowaliśmy pokazy ratownicze, pokaz sprzętu, pojazdów i umundurowania historycznych i obecnie służących w  naszej jednostce, grochówkę, ścianę wspinaczkową. Aby uświetnić naszą uroczystość oprawę muzyczną zapewniła orkiestra „Quantum” z Rychwała.    

    Aby uroczystość przebiegła bardzo sprawnie, dostojnie i pięknie druhny i druhowie z jednostki poświęcili bardzo dużo czasu i wysiłku na przygotowania.

    Druhowie z Jednostki Operacyjno-Technicznej 24 razy brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczyli i szkolili się na kursach organizowanych między innymi   przez Komendę Miejską PSP w Koninie. Druh Daniel Gwoździkiewicz ukończył szkolenie podstawowe, druhowie Mijalski Arkadiusz, Kominiarczyk Jakub oraz Łukasz Matuszak ukończyli szkolenie KPP. Druhowie Marta Tomicka, Kominiarczyk Jakub, Matuszak Łukasz, Matczak Daniel, Jurkiewicz Waldemar ukończyli szkolenie z zakresu ratownictwa powodziowego.

    W planach na 2018 rok przede wszystkim zaplanowano dalsze prowadzenie przedszkolnej drużyny pożarniczej, udział w akcji „Ratujemy i Uczymy Ratować”, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach udział w uroczystościach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i w innych uroczystościach. Druhny i druhowie na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

    W trakcie zebrania Wójt Gminy Tadeusz Jankowski przekazał na ręce prezesa Juliana Tomickiego historię jednostki OSP Krzymów. Historię tę opracował Krzysztof Kędziora dyrektor GOK w Brzeźnie. W opracowaniu tym znalazły się: praca dyplomowa pt. „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej Krzymowie 1917-2007” wykonana przez panią Ewelinę Matuszak-Sipa, swoje zapiski z historii przedstawił również druh Julian Tomicki, ukazał się również artykuł z jubileuszu stulecia OSP. W opracowaniu zamieszczono również różne zdjęcia z całego okresu działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie

    W trakcie zebrania zostały wręczone podziękowania dla osób, które pomagały jednostce w przygotowaniach jubileuszu stulecia jednostki: wójt gminy Tadeusz Jankowski, dyrektor KZPT druhna Magdalena Przybyła, sekretarz powiatu pan Mirosław Kruszyński, dyrektor GOK pan Krzysztof Kędziora, przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Mazur, prezes ZOP ZOSP RP druh Andrzeja Piaskowski, Komendant Miejski PSP bryg. Janusz Dębowski, dyrektor SP w Brzeźnie  pani Urszula Kucharska, dyrektor SP w Krzymowie pani Marzena Dopytalska, OSP Paprotnia oraz OSP Brzeźno. Za pomoc w uzyskaniu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wręczono Posłowi na Sejm panu Tomaszowi Nowakowi. 

    Przedszkolna drużyna pożarnicza przygotowała dla uczestników zebrania swój występ w postaci recytacji wierszyków o tematyce strażackiej, popisała się musztrą oraz wzięła udział w swojej pierwszej akcji ratowniczo-gaśniczej oczywiście fikcyjnej ale za to z dojazdem na miejsce pożaru, rozwinięciem linii głównej oraz dwóch linii gaśniczych. Poszczególni dowódcy rot oraz rozdzielaczowi oczywiście podali swoje komendy zgodnie z regulaminem. Występ przedszkolaków wszystkim się spodobał, zostali nagrodzeni brawami za swój występ.

    W trakcie zebrania wystawiono stanowisko Biura Terenowego ZOSP RP w Koninie na którym wystawiono ulotki, materiały reklamowe oraz sprzęt i umundurowanie jakie jednostka pozyskała w roku sprawozdawczym, który jednostka pozyskuje zawsze w sklepie związkowym. Prezes jednostki jak co roku zachęcał wszystkich do zakupu sprzętu i umundurowania w sklepach - biurach terenowych związku OSP RP.

    Druhna Magdalena Przybyła przekazała   nam tradycyjnie upominki w postaci dziewięciu par rękawic oraz całej floty pojazdów GBA w ilości ośmiu sztuk. Oczywiście każdy  pojazd to pendrive o mocy 16 GB.

     Po zakończeniu zebrania wszystkich uczestników zaproszono na posiłek w trakcie którego można było zobaczyć prezentacje multimedialną o działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie w 2017 roku.
 
 
 
 

Środa, 21 luty 2018
 
Rozpoznanie operacyjne w firmie "Kupiec"
 
     Tego dnia odbyło się rozpoznanie  w firmie „KUPIEC”  w Paprotni. Zapoznaliśmy się z usytuowaniem obiektu, rozmieszczeniem hydrantów, zbiorników przeciw pożarowych. Poinformowano nas o usytuowaniu zbiorników na gaz propan-butan i ich pojemności. Zapoznaliśmy się z drogami ewakuacyjnymi, punktem zbiorczym dla pracowników na wypadek pożaru. Zaznajomiono nas z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu, charakterem produkcji itp.
 


 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów